گابریل: اگر به‌خاطر پول بود از خیلی وقت پیش برای پرسپولیس بازی نمی‌کردم