انجام بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تراکنش در نمایشگاه کتاب تهران