سرما به بیش از 20 درصد باغات و مزارع اصفهان خسارت زد