31 اردیبهشت؛ برگزاری مراسم بزرگداشت حاج حمید نمازی