الرمادی عراق؛ از سقوط به دست داعش تا حضور نیروهای مردمی