مومنی: بدون مشارکت مردم امکان ایجاد امنیت وجود ندارد