ثبت نام 2163 نفر در مسابقات ملی مهارت در استان همدان