همایش روابط عمومی های ادارات شهرستان رفسنجان برگزار می شود