100 نوع خدمت در دفاتر ارتباطی روستایی استان زنجان ارایه می شود