انتقاد رسانه‌ها از کوئنترائو به خاطر مسخره کردن کیلور ناواس