42 درصد واحدهای مسکن مهر در یک سال و نیم اخیر تحویل داده شده است/با حجم انبوه تعهدات و کمبود منابع مواج