دو سربازان اسير شده در اوکراين، در گذشته جزو ارتش روسيه بوده اند