دانشگاه باید مرکز آزاداندیشی، استقلال و استدلال باشد