انتقال بیمار بین بیمارستانی افتخاری برای جامعه پزشکی است