مردم مسئولان را در تسریع توسعه آذربایجان شرقی یاری کنند