مصوبه شورای فنی با توجه به اهمیت رقابتهای جهانی تدوین شد