حضور پرشور قاریان از سراسر جهان با وجود تبلیغات منفی مغرضان