ورکانه زادگاه نابغه علمی جهان/ از چوپانی تا اختراع نخستین قلب مصنوعی