شرایط بازدید بدون ابطال مدارک مهاجران افغان از کشورشان فراهم شود