طومار 20 متری اهالی منطقه مشیریه برای بستن گرمخانه