خط تولید کاتالیستهای جدید پتروشیمی و پالایشگاهی افتتاح شد