روحانی: اساتیدی که به دلیل برخی تنگ نظری ها در دانشگاه دولتی تدریس نمی توانند بکنند در آزاد جذب شوند