مسلمان واقعی از تهدیدها و تحریم‌های دشمن نمی‌هراسد