قطعه بندی و ساخت ساز و در فضای سبز منطقه یک/ کودکان همجوار گرم خانه مشیریه در شرف اعتیاد