ایران از ابتدای تعرض جریان داعش در کنار دولت و ملت عراق ایستاده است