آغاز به کار مسابقات قرآني دانشجويان دانشگاه هاي منطقه ۲ کشور به ميزباني دانشگاه لرستان