تجار افغانی با مجوز وزارت کشور می‎توانند به فعالیت در ایران ادامه دهند/۳۰۰هزار دانش آموز افغانی را ت