توضیحات مدیرکل صادرات صنایع دستی در باره پولی‌شدن نمایشگاه ملی