۳۰هزارمیلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر