ایجاد تعامل هم افزا میان اجتماعات نخبگان ضروری است