پروژه ای که تنها ابتدا و انتهای آن آسفالت شد/ زخم زنجیر تانک های دفاع مقدس هنوز بر جاده های قصرشیرین د