مقانلو:با امید و اتحاد به افتخار رسیدیم/از امروز به فکر المپیک هستیم