طرح های تجاری قابل اجرا محدودیتی در پرداخت تسهیلات کم بهره ندارند