قاری قرآنی که به احترام شأن مسابقات بین المللی قران اعتراضی نکرد!