شهرداري باز هم با فيلم‌هاي مسئله‌دار كنار مي‌آيد؟!/ دومين محك سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران