قلعه‌نویی: سر سفره استقلال نشستند؛ از پشت خنجر زدند