1.4 میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم کشاورزان پرداخت شد