کاظم جلالی: نباید با نگاه پوپولیستی عملکرد وزرا را ارزیابی و نقد کرد /دولت حق دارد نیروهایی که ضعیف هس