چرا رییس جمهور آمریکا به سران جوان عرب امتیاز نقد نداد؟