اسلامیان: اگر اولین قهرمانی سپاهان بود شاید مافیای اصفهانی صحت داشت