چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فردا آغاز می‌شود