برای استفاده از ثلث سهم امام خمینی(ره) جهت یاری به مردم یمن فتوایی را صادر کردند