پروژه ای که تنها سر و ته آن آسفالت شد/ زخم زنجیر تانک های دفاع مقدس هنوز بر جاده های قصرشیرین دیده می ش