طلاب نقش مهمی در ترویج آموزه های دینی و فرهنگی دارند