دادستان دزفول:عامل اصلی آدم ربایی در دزفول انگیزه خود را مالی عنوان کرد