شاید برای نگران نشدن من، مجیدی دلیل رفتنش را مشکلات خانوادگی اعلام کرد