برگزاری نشست تخصصی «زیبایی‌شناسی خط کوفی» در فرهنگستان هنر