موج جدید حذف شرکت‌های ایرانی و پررنگ‌تر شدن چاشنی رانت