برگزاری هفتمین همایش تجلیل از دانشجویان ممتاز شاهد رو ایثارگر دانشگاه تهران