کاهش تلفات ناشی از کار را در الویت اول وزارتخانه قرار داده‌ایم